مجید پورامینیان

یک شنبه 6 مهر 1399 English
فایل‌های ضمیمه‌ی صفحه:

نام فایل : 1ICSR-Ahar1387.pdf - حجم : 1442 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 4NCCE1387.pdf - حجم : 844 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Disper-Tabriz1387.pdf - حجم : 850 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 8icce-ilxani1388.pdf - حجم : 968 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Pardisan1389.pdf - حجم : 468 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Dresden2010.pdf - حجم : 401 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 6CEE pouraminian-KAKH1390.pdf - حجم : 911 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : see6_1390.pdf - حجم : 488 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : CEEJ_Arch 1391.pdf - حجم : 488 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 15cescJalilvand2014.pdf - حجم : 735 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 15cescmohebbi2014.pdf - حجم : 717 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 15Mohammadian2014.pdf - حجم : 565 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : JCivilEngUrbanSheikh2014.pdf - حجم : 802 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 15cescMOO1393.pdf - حجم : 1010 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 15cesc-PET1393.pdf - حجم : 905 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : JCivil EngUrbanPET2015.pdf - حجم : 491 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : JCivilEngUrban_ThreeSpan2015.pdf - حجم : 620 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Tunnel-2015.pdf - حجم : 696 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : MJCE_Cetina1394.pdf - حجم : 1281 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : CIVILMaragheh1394+.pdf - حجم : 1818 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : MJCE_SKLA1395.pdf - حجم : 1432 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : UMA1396.pdf - حجم : 1288 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : SCI2017.pdf - حجم : 3080 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : airport1394.pdf - حجم : 546 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 1sticceconf Slit wall.pdf - حجم : 894 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : FGA atashzamzam 96-10-30 - final.pdf - حجم : 348 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : JCE-67-2015-12-gradevinar.pdf - حجم : 574 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 11icce_Atashzamzam-97.pdf - حجم : 878 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 11icce_Atashzamzam-97.pdf - حجم : 878 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : +1-s2.0-S2214509517301110-main.pdf - حجم : 2409 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Pouraminian_RI_FullPaper.pdf - حجم : 448 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : IRJABS_5(11).pdf - حجم : 238 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : HS-11-529 Khorram Pourbakhshian24.pdf - حجم : 1220 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : SE-02-1123_Firouzi Pourminian24+.pdf - حجم : 2264 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : SE-09-1094 Pole Kheshti__.pdf - حجم : 574 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Page1_10.1007@s41024-019-0060-x.pdf - حجم : 732 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : IJBE-7-2-2019_Beiranvand_EtAl_1_14.pdf - حجم : 565 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : WJE-2019_P1.pdf - حجم : 609 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Ahmad Setarehshenas 980225.pdf - حجم : 1646 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : FNA2019.pdf - حجم : 986 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : ceer2020-p1.pdf - حجم : 1629 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : PINE FLAT-L.pdf - حجم : 3636 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 1048995+++.pdf - حجم : 2781 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : ceer2020-p2.pdf - حجم : 2777 KB ( دریافت فایل )


 
سیناکا کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مجید پورامینیان می‌باشد.