مجید پورامینیان

یک شنبه 6 مهر 1399 English
فایل‌های ضمیمه‌ی صفحه:

نام فایل : assignment1.pdf - حجم : 180 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Assignment2.pdf - حجم : 94 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Assignment4.pdf - حجم : 197 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Termpaper Subjects(Dynamic of Structures).pdf - حجم : 160 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : JCivilEngUrban.pdf - حجم : 620 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Solution of Assignment2Problem1.pdf - حجم : 549 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 28-8.pdf - حجم : 1279 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 28-9.pdf - حجم : 1838 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 28-10.pdf - حجم : 442 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 32-1.pdf - حجم : 752 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 33-1.pdf - حجم : 278 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 40.pdf - حجم : 602 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 41.pdf - حجم : 493 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 48.pdf - حجم : 581 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 50-2.pdf - حجم : 561 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 52-2.pdf - حجم : 453 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 55.pdf - حجم : 659 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 56.pdf - حجم : 625 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 57.pdf - حجم : 560 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 58.pdf - حجم : 433 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 59.pdf - حجم : 446 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 60.pdf - حجم : 631 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : 60-1.pdf - حجم : 595 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Fourier.pdf - حجم : 1328 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Bar Motion Equation.pdf - حجم : 904 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : MDOF.pdf - حجم : 2689 KB ( دریافت فایل )
نام فایل : Assignment 5.pdf - حجم : 570 KB ( دریافت فایل )


 
سیناکا کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مجید پورامینیان می‌باشد.